Onze algemene verkoopvoorwaarden

 1. Alle contractuele relaties tussen Ecobati SCRL, Première Avenue 25 4040 Herstal, info@ecobati.be, btw-nummer 436.813.071 en alle natuurlijke of rechtspersonen (die volledig rechtsbekwaam zijn), (hierna de 'Klant') vallen onder deze algemene verkoopvoorwaarden, met uitzondering van de algemene of bijzondere voorwaarden van de Klant. Als de bepalingen uitsluitend betrekking hebben op de Klant als natuurlijke persoon die door Ecobati op de markt gebrachte producten koopt of gebruikt voor andere dan professionele doeleinden, zoals bedoeld in artikel 1 van het Wetboek van Economisch Recht, dan wordt naar hem verwezen met de term 'Consument'.

 

Elke Klant kan op eenvoudig verzoek aan Ecobati een kopie van deze voorwaarden krijgen. Als Ecobati de toepassing van de algemene of bijzondere voorwaarden van de Klant uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaardt, blijven deze algemene voorwaarden bij wijze van aanvulling van toepassing. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van goederen, op leveringen van goederen en op dienstverleningen.

 

 1. Op vraag van de Klant kunnen de goederen worden getransporteerd, met name door een door Ecobati erkende transporteur of door Ecobati zelf via zijn vrachtwagen, op de bij de bestelling voorziene dag of volgens de planning van de leveringen van het bedrijf Ecobati, behalve bij overmacht (ontbrekende of beschadigde goederen ...). De leveringsvoorwaarden van Ecobati zijn beschikbaar in de winkel en zijn volledig van toepassing op alle leveringen, met uitzondering van eventuele afwijkende algemene of bijzondere voorwaarden van de Klant. Elke koper kan op eenvoudig verzoek aan Ecobati een kopie van deze voorwaarden krijgen. De goederen worden altijd getransporteerd op risico van de Klant, behalve als de partijen het uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

 

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, worden de aan de Klanten als natuurlijke personen geleverde producten EX WORKS geleverd vanuit de winkels van Ecobati. De risico-overdracht, met name voor schade, vernietiging en verdwijning van de goederen, vindt plaats op het ogenblik van levering.

 

 1. Conform artikel VI.44 van titel VI "Marktpraktijken en de bescherming van de consument" van het Wetboek van Economisch Recht, wordt het risico op verlies of beschadiging van goederen aan de Consument overgedragen wanneer deze laatste, of een door de Consument aangewezen derde maar niet de transporteur fysiek bezit neemt van deze goederen. Het risico wordt echter aan de Consument overgedragen bij levering van het artikel aan de transporteur zodra deze laatste door de Consument belast wordt met het transport van de goederen en dat de keuze niet door de onderneming is voorgesteld, onverminderd de rechten waarover de consument beschikt tegenover de transporteur.
 2. De eigendomsoverdracht van de goederen vindt pas plaats na betaling door de Klant van de totale overeengekomen prijs. Zolang het verschuldigde bedrag niet volledig is betaald, heeft de Klant niet het recht om over de goederen te beschikken, met name door ze in onderpand te geven of ze aan een derde te verkopen of door ze in welke hoedanigheid ook ter beschikking te stellen van een derde. De Klant mag deze goederen evenmin omvormen, vervreemden, overdragen en/of graveren. Ongeacht de verkoopmodaliteiten erkent de Klant uitdrukkelijk dat de goederen de eigendom van de vennootschap Ecobati blijven tot ze betaald zijn.

 

 1. Bij de bestelling van een artikel op maat of op plan stelt Ecobati de offerte op op basis van de maten die de Klant heeft meegedeeld. De Klant is volledig verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid ervan en dient op de bestelbon de juiste overname van deze maten te controleren.

 

 1. De Klant moet elke fout die Ecobati heeft begaan met betrekking tot de door Ecobati geleverde goederen (bijvoorbeeld een fout in de hoeveelheid) binnen de 48 uur na levering aan Ecobati melden.

 

 1. De Klant moet Ecobati elk zichtbaar gebrek aan de geleverde goederen (beschadigde goederen, foute hoeveelheid …) en elk zichtbaar gebrek in de dienstverlening binnen de 48 uur na levering of na de dienstverlening via aangetekend schrijven melden in het transportdocument (CMR genoemd), medeondertekend door de bezorger. Als dit niet gebeurt, dan kan de Klant zich niet meer beroepen op dit gebrek. Deze communicatie kan echter binnen de twee maanden na vaststelling van het gebrek of van een nalatigheid plaatsvinden als het om Consumenten gaat. Elk verborgen gebrek moet door de Klant aan Ecobati worden gemeld en dit ten laatste binnen de twee maanden na de ontdekking van het verborgen gebrek. Als dit niet gebeurt, dan kan de Klant zich niet meer beroepen op dit gebrek. Bovendien moet een verzoek op basis van een verborgen gebrek ten laatste binnen het jaar na levering worden gesteld, op straffe van verval. Deze termijn is echter niet van toepassing op Consumenten. In geval de verzoeken van de Klant (die geen Consument is) gegrond en ontvankelijk zijn, beperken de verplichtingen van Ecobati zich tot de vervanging of de reparatie van de niet-conforme goederen, of tot de reparatie van het gebrek als het gaat om een dienstverlening, naar keuze van de verkoper. De Klant (die geen Consument is) heeft geen recht op een andere schadeloosstelling.

 

 1. In het geval van niet-overeenstemming beschikt de Consument over de mogelijkheid om binnen de twee jaar na levering van het artikel het nodige te doen om de reparatie of vervanging van het artikel zonder kosten te verkrijgen, en als dat onmogelijk is de ontbinding van de verkoop of een prijskorting. Dat betekent dat in geval van een gebrek het artikel gratis kan worden gerepareerd of vervangen tot 2 jaar na afhaling in de winkel of levering.

 

De gebreken aan overeenstemming die binnen een termijn van zes maanden na levering van het artikel worden opgemerkt, worden geacht te bestaan op het ogenblik van levering, behoudens tegenbewijs. Ecobati kan dit vermoeden bestrijden als het niet overeenstemt met de aard van het artikel of met het ingeroepen gebrek aan overeenstemming.

 

Als het product bij het eerste gebruik niet werkt in normale gebruiksomstandigheden en binnen een termijn van 30 dagen na levering, dan vervangt Ecobati het product nadat het is teruggestuurd en gecontroleerd. De kosten voor het terugzenden van het product worden uitzonderlijk terugbetaald en de kosten van de tweede verzending worden ook door Ecobati gedragen. Zodra het niet-werkende product is teruggestuurd, behoudt Ecobati zich het recht voor om te beoordelen of het liever het product vervangt dan wel de Consument terugbetaalt.

 

Ecobati verzekert dat zijn goederen overeenstemmen met de bestelling van de Consument en dat ze voldoen aan de normale verwachtingen die deze kan hebben, rekening houdend met de productspecificaties. Deze garantie veronderstelt een normaal gebruik van het product, in overeenstemming met de gebruiks- en onderhoudsaanwijzingen.

 

Voor zover dit mogelijk en redelijk is, heeft de Consument de keuze tussen reparatie of vervanging. Hij heeft niet het recht om een prijskorting of de ontbinding van de verkoopovereenkomst te eisen, tenzij de reparatie of vervanging buitensporig of onmogelijk blijkt, of ook als dit niet binnen een redelijke termijn kan gebeuren.

 

De Consument mag de wettelijke garantie echter niet inroepen voor wijzigingen van de levertermijn of -plaats, of voor gebreken waarvan hij op de hoogte was op het ogenblik van de aankoop.

 

Zijn uitgesloten van de wettelijke garantie:

 • De vervanging van verbruiksgoederen;
 • Het abnormale of niet-conforme gebruik van producten. We vragen de Consumenten om aandachtig de gebruiksaanwijzing bij de producten te raadplegen;
 • De storingen van accessoires (voedingskabels …);
 • De gebreken en hun gevolgen wegens een tussenkomst van een niet door Ecobati erkende reparateur of bij gebruik dat niet overeenstemt met het gebruik waarvoor het product bedoeld is (professioneel, collectief gebruik …);
 • Alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade die na levering aan het apparaat is toegebracht (wegens vb. oxidatie, een schok, een val ...);
 • Schade ten gevolge van een brand, waterschade, een blikseminslag, een ongeval, een natuurramp;
 • De opzettelijk veroorzaakte schade, uit nalatigheid of na lichtzinnige omgang, een slecht onderhoud, een oneigenlijk gebruik of gebruik dat niet overeenstemt met de voorschriften van de fabrikant;
 • De gebreken en hun gevolgen door externe oorzaken.

Om een beroep te kunnen doen op de garantie moet de Consument de factuur of het originele aankoopbewijs kunnen voorleggen. De garantietermijn gaat in bij ontvangst van het product door de Consument. De garantie kan alleen ten aanzien van Ecobati worden ingeroepen. Als de Consument rechtstreeks de fabrikant benadert, zijn de eventuele kosten niet ten laste van Ecobati. Bij interventie van een derde partij die niet door Ecobati is aangewezen, is de garantie nietig.

 

Als een commerciële garantie van toepassing is, dan worden de details van deze garantie hernomen in de beschrijving van het artikel op de site.

 

Voor producten die voor professionele doeleinden worden gebruikt, zijn de beperkende garantievoorwaarden van de fabrikant/leverancier van toepassing.

 

 1. Ecobati behoudt zich het recht voor bestellingen te annuleren, zonder schadevergoeding, als een geval van overmacht de normale uitvoering ervan verhindert. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat gebeurtenissen als staking, gebrek aan transport, verlieslatend transport, brand, overstroming, materiaalschade, oproer, oorlog, epidemie, ongeval, onbeschikbaarheid van goederen bij Ecobati of bij een van zijn leveranciers, als overmacht gelden, zelfs als ze slechts gedeeltelijk voorkomen en wat ook de oorzaak is. Deze opsomming is niet beperkend.

 

 1. Het bedrag op de factuur is een nettobedrag, inclusief btw, taksen en leveringskosten. De korting en de bankkosten zijn ten laste van de Klant, tenzij de partijen dit op uitdrukkelijke wijze anders zijn overeengekomen. Voor de klanten die een rechtspersoon zijn, zijn de facturen altijd exclusief btw. De facturen dienen contant betaald te worden bij levering, behoudens specifieke voorschriften van Ecobati. Elke betaalachterstand binnen de bepaalde termijnen leidt van rechtswege tot winst van Ecobati en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling tot een verwijlinterest met een rentevoet van 12%. Anderzijds leidt elke tekortkoming van de Klant tegenover zijn verplichtingen van rechtswege en zonder ingebrekestelling tot een vastgestelde vergoeding van 15% met een minimum van € 50 op de verschuldigde of vervallen bedragen. De niet-betaling van één enkele factuur op de vervaldag leidt van rechtswege onmiddellijk tot de opeisbaarheid van alle andere facturen, vervallen of niet. Elke betwisting van een factuur moet binnen de 8 dagen na de ontvangst ervan gebeuren. De partijen kennen Ecobati het recht toe om de door de Klant verschuldigde bedragen te compenseren door de bedragen die Ecobati verschuldigd is aan de Klant.

 

 1. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Luik bevoegd, onverminderd de toepasselijke bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek, als het gaat om een betwisting tussen Ecobati en een Consument. Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht.

 

 1. Ecobati hecht een groot belang aan de eerbied voor de privacy van zijn Klanten en alle personen waarvan ze persoonsgegevens bijhoudt.

De manier waarop Ecobati persoonsgegevens verzamelt en gebruikt wordt gereguleerd door de Belgische wetgeving, en meer in het bijzonder door (i) de Europese verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (Algemene Verordening Gegevensbescherming die van kracht werd op 25 mei 2018 - de 'AVG') die van kracht werd op 25 mei 2018 en (ii) de (toekomstige) Belgische wetgeving betreffende de invoering van hogervermelde verordening. We bevestigen dat elke verwerking van persoonsgegevens van Klanten en van alle betrokkenen in het algemeen in overeenstemming is met de bovenvermelde verordening.

Door het sluiten van een overeenkomst met Ecobati erkent de Klant dus dat de volgende persoonsgegevens kunnen worden verzameld:

 • Naam
 • Voornaam
 • E-mailadres
 • Adres van de woonplaats (adres, postcode, gemeente, land)
 • Telefoonnummer (vast/mobiel)
 • Fax
 • IP-adres
 • Gekozen taal
 • Alle persoonsgegevens die vrijwillig aan Ecobati zijn verstrekt (bijvoorbeeld tijdens de correspondentie)

Deze laatste zijn noodzakelijk voor het verwerkingsdoel.

De verwerking van deze persoonsgegevens gebeurt op basis van

 • het gerechtvaardigd belang;
 • een wettelijke verplichting en/of de uitvoering van elke overeenkomst die met de Klant is gesloten en/of van elke verbintenis die de Klant of Ecobati is aangegaan;
 • of de toestemming van de Klant.

In dat laatste geval wordt om de uitdrukkelijke toestemming van de Klant gevraagd voorafgaand aan de gewenste verwerking van persoonsgegevens.

Ecobati zal de persoonsgegevens van de Klant niet aan derden bekendmaken, tenzij dit noodzakelijk blijkt in het kader van de uitvoering en de optimalisering van de diensten (zoals, maar niet beperkt tot, de organisatie van opleidingen, het opmaken van een factuur, een tevredenheidsenquête voor interne statistische doeleinden enz.). In deze context kunnen uw persoonsgegevens eventueel geopenbaard worden aan webmasters, betaalpartners, softwareleveranciers, cloudpartners, onze verzekeringsmaatschappij, externe transportmaatschappijen, evenals diverse onderaannemers op wie Ecobati een beroep kan doen in het kader van de dienstverlening.

Als het in dit kader echter nodig is dat Ecobati uw persoonsgegevens aan derden verstrekt, dan moet de betreffende derde partij deze persoonsgegevens gebruiken in overeenstemming met verplichtingen die de AVG oplegt.

Ecobati verzamelt ook anonieme inlichtingen (totaal aantal bezoekers van de website, aantal bezoekers op elke pagina van de website, domeinnamen van leveranciers van internettoegang voor de bezoekers, IP-adressen, cookies ...), bestemd voor gedragsanalyse en marketing.

 

 1. Met betrekking tot de verkoop via de e-commercewebsite van Ecobati, heeft de Consument het recht om deze overeenkomst in te trekken zonder opgave van redenen en binnen een termijn van veertien dagen. 

Het herroepingsrecht bedoeld in dit artikel is enkel van toepassing als de overeenkomst is gesloten op afstand met toezegging (via de website, telefonisch ...). Het herroepingsrecht is dus niet van toepassing in geval van reservering van goederen zonder toezegging op de site en bij afhaling in de winkel.

De herroepingstermijn eindigt 14 dagen na de dag waarop de Consument, of een derde maar niet de transporteur en door hem aangewezen, fysiek bezit neemt van het artikel of van het laatst bestelde artikel.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de consument zijn beslissing tot herroeping van deze overeenkomst melden met behulp van een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld een brief per post of via elektronische weg op het volgende e-mailadres: info@ecobati.be).

De consument kan hiervoor het modelformulier voor een herroeping gebruiken in bijlage , maar dat is niet verplicht.

Opdat de herroepingstermijn zou worden nageleefd, volstaat het om een bericht in verband met het uitoefenen van het herroepingsrecht door te sturen vóór het verstrijken van de herroepingstermijn (14 dagen na levering van de artikels).

In geval de Consument deze overeenkomst herroept, betaalt Ecobati hem alle ontvangen betalingen terug via bankoverschrijving op de rekening die de Consument heeft meegedeeld, met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat de Consument in voorkomend geval een andere manier van levering heeft gekozen dan de goedkoopste die standaard door Ecobati wordt voorgesteld). Dit gebeurt zonder buitensporige vertraging en hoe dan ook ten laatste veertien dagen vanaf de dag waarop de Consument Ecobati heeft ingelicht over zijn herroeping van deze overeenkomst.

Als de Consument goederen heeft ontvangen in het kader van de overeenkomst, dan moet hij die terugsturen of terugbrengen naar Ecobati zonder buitensporige vertraging en hoe dan ook ten laatste 14 dagen na het meedelen van zijn beslissing tot herroeping van deze overeenkomst. Deze termijn wordt nageleefd geacht als de Consument het artikel terugstuurt voordat de termijn van veertien dagen voorbij is.

De Consument is belast met het terugsturen van het artikel, evenals met de directe kosten die eruit voortvloeien. Als de goederen niet met de post kunnen worden teruggestuurd, moet de Consument ze terugbrengen naar de winkel van Ecobati van zijn keuze.

De retour van de goederen gebeurt conform de regels voorzien in artikel 7 van deze voorwaarden.

Het in dit artikel voorziene herroepingsrecht is echter niet van toepassing wanneer de bestelde artikels wegens hun aard niet kunnen worden teruggestuurd of wanneer ze gepersonaliseerd zijn volgens de informatie en kenmerken van de Consument en dus niet opnieuw kunnen worden gebruikt of opnieuw worden verkocht aan een andere Klant/Consument, of wanneer ze al door de Consument zijn gebruikt. Onder andere:

 • Als voor de dienstencontracten (zoals de opleidingen) nadat de dienst volledig is uitgevoerd, de dienst is gestart met voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de consument, dan erkent deze eveneens dat hij zijn herroepingsrecht heeft verloren zodra de overeenkomst volledig is uitgevoerd;
 • Voor de levering van goederen of diensten waarvan de prijs afhangt van de schommelingen op de financiële markt en die ontsnappen aan de controle en zich mogelijk kunnen voordoen tijdens de herroepingstermijn;
 • Voor de levering van goederen die vervaardigd zijn volgens de specificaties van de Consument (op maat) of duidelijk gepersonaliseerd zijn, zoals bijvoorbeeld de levering van een gepersonaliseerd schilderij, specifieke verwijzingen …;
 • Voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of verouderen;
 • Voor de levering van goederen die na levering en wegens hun aard onlosmakelijk met andere artikels worden gemengd (bijvoorbeeld schilderwerken).
 1. Ecobati is bij de online verkoop enkel gehouden aan een inspanningsverbintenis. Zijn verantwoordelijkheid kan niet worden ingeroepen voor een schade die voortvloeit uit het gebruik van het internet, zoals verlies van gegevens, inbraak, virus, onderbreking van de dienst of andere onvrijwillige problemen.

Voor elke bestelling die wordt verzonden buiten de Europese Unie, wordt de Klant beschouwd als invoerder van de bestelde producten en vervult hij de wettelijke verplichtingen ter zake. De Klant moet bij de autoriteiten van zijn land de mogelijkheid nagaan om de bestelde producten in te voeren.

Bij de invoering van informatie voor zijn bestelling is de Klant gebonden aan de vermeldingen. Ecobati is niet verantwoordelijk voor fouten die de Klant maakt in de omschrijving van de gegevens van de bestemmeling van de bestelling (met name het leveradres en facturatieadres), noch voor laattijdige levering of voor de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren door deze fouten.

Ecobati moet zijn verplichtingen niet nakomen in geval van overmacht, zoals gedefinieerd in artikel 2 van deze voorwaarden. In dit geval kan Ecobati zijn verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht of de overeenkomst opzeggen.

Ecobati kan niet aansprakelijk worden gehouden voor frauduleuze praktijken van derden, zoals onder andere valse cadeau- of aankoopbonnen, valse wedstrijden, valse betalingsverzoeken enz. Als u twijfelt over een actie, een promotie en/of elke andere commerciële handeling, dan neemt u het best altijd contact op met de klantendienst.

Het privacyhandvest, de gebruiksvoorwaarden van de website en het cookiebeleid van Ecobati zijn ook van toepassing op elke verkoop/elke online dienst.

In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Luik bevoegd, onverminderd de toepasselijke bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek, als het gaat om een betwisting tussen Ecobati en een Consument. Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht.

 

 

Bijlage – Herroepingsformulier

Beschikbaar hier

(Bijlage 2 van Boek VI van het Wetboek van economisch recht)

Vul dit formulier in en verzend het alleen als u de overeenkomst wenst in te trekken.

- Ter attentie van Ecobati SCRL, Première Avenue 25 4040 Herstal

- Ik/Wij (*) meld/melden (*) u met dit schrijven mijn/onze (*) herroeping van de overeenkomst betreffende de verkoop van het artikel (*)/voor de dienstverlening (*) hieronder:

(beschrijving van het artikel)

- Besteld op (*)/ontvangen op (*)

- Naam van de consument(en)

- Adres van de consument(en)

- Handtekening van de consument(en) (uitsluitend bij kennisgeving van dit formulier op papier)

- Datum

 

(*) Schrappen wat niet past.